Datorspelsberoende

datorspelsberoende

Ungdomars spelproblematik är utbredd i samhället och växande. Både föräldrar, skolor och andra myndigheter upplever läget som allvarligt och bekymmersamt då datorspelsvärlden är en värld som lockar allt fler. I huvudsak är det tonårspojkar som är den största delen Internetspelare av de populära MMO-spelen (Massively Multiplayer Online). Denna grupp är redan stor men växer ständigt.

Spelen är sinnrikt konstruerade för att på så många sätt som möjligt tilltala belöningscentrum i den spelandes hjärna. Detta resulterar i att ungdomarna får allt svårare att lämna datorn i takt med att den spelkaraktären som den unge försöker utveckla, blir allt kraftfullare med spelets mått mätt. Den spelande förlorar ofta tidsuppfattningen och reagerar med samma symtom som vid annat beroende, t.ex. aggressivitet eller abstinens, när de inte tillåts spela.

Skolarbetet har ofta låg prioritet då många inte klarar av att sköta läxor och muskedjabeting samtidigt med spelandet i den dagliga tillvaron där flera har vänt på dygnet. Som en konsekvens har detta i flera fall resulterat i att den unge helt har slutat gå i skolan eller närvarar så sporadiskt att kursmålen inte kan uppnås. Det finns exempel på ungdomar som är så uppslukade av spelandet att de slutar äta och sköta sin hygien. I slutet av 2006 gjordes det första tvångsomhändertagandet av en 15-årig pojke där länsrätten ansåg att konsekvenserna av pojkens datorspelande innebar ”en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas”.

Att ungdomar själva inte söker hjälp kan dels bero på bristande motivation samt bristande kännedom om spelberoende eller vet vart man vänder sig. Då det i samhället råder en stor aningslöshet kring ungdomars spelande görs därför försök att öka medvetenheten genom information till ungdomar, deras föräldrar, skolpersonal och andra grupper som finns där ungdomar rör sig. Om inte denna kunskap finns hos ungdomarna och andra vuxna, kan man inte förvänta sig att ungdomen vare sig känner igen symtomen hos sig själva eller andra, eller att föräldrarna ser till att de får behandling.

Man vet idag att flera av de personer som debuterat tidigt med spel och senare gamerutvecklat spelberoende har vuxit upp i familjer där spel har varit en central del i tillvaron. Omedvetet har föräldrarna lärt ut drömmen om ett annat liv, genom sitt beteende och sina värderingar med budskapet att spel och dess möjligheter till vinst är viktigt. I hemmet kan plötsligt hela atmosfären förändras när pappa eller mamma har vunnit, vilket i sin tur skapar en lyckokänsla och positiva kopplingar till spel för barnet, vilket ökar risken för en framtida spelproblematik. Ironiskt nog vill de allra flesta föräldrar att deras barn ska göra en så sen alkoholdebut som möjligt, men är samtidigt omedvetna om de risker som en tidig speldebut kan medföra.

Dagens forskning visar att just unga människor är den mest utsatta gruppen. Ju tidigare debut, vilket även gäller alkohol och droger, desto större sårbarhet, starkare upplevelser och mottaglighet för vinsteuforin, vilket i sin tur leder till större risk att utveckla ett spelberoende. Ungdomar saknar oftast insikt i kopplingen mellan spel och dess konsekvenser, utan vill istället snabbt tillfredsställa sitt behov av spänning i tillvaron. Dessutom är många ungdomar osäkra och har låg självkänsla, problem som är vanliga i tonåren, men de får nu genom spelet en ny och mer positiv identitet där de kan skapa och leva i en annan tillvaro genom sin bildskärm. I alltför många fall utvecklar sedan den datorspelberoende ungdomen såväl fysisk, psykisk som social ohälsa men saknar oftast insikt i att det är själva spelandet som är orsaken till att de mår dåligt.

På nedanstående länkar kan både ungdomar själva, deras föräldrar eller andra intresserade gå in och hämta ytterligare information. Gör gärna sjävtestet som ligger under fliken ”Datorspelsberoende” på denna hemsida!