Föreläsningar

Logopeditjänst erbjuder fortlöpande föreläsningar inom dyslexi/läs- och skrivsvårigheter samt spelberoende.

Föreläsning 1
Elever med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter möter skolan varje dag. Men när utreds de och hur? Föreläsningen vänder sig till förskollärare, lärare inom grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning samt skolledare.

Tillgång till ett bra tal- och skriftspråk önskar man att alla elever efter fullföljd skolgång ska ha uppnått, eftersom språket är så avgörande för hur det fortsatta livet i samhället kommer att gestalta sig. Idag vet man genom forskning att åtgärder som sätts in under 1:a och 2:a skolåret kan resultera i att cirka 80 % av de lässvaga eleverna uppnår fullgod läsförmåga. Därefter rasar siffrorna allt eftersom tiden går. Om åtgärder sätts in först under 5:e skolåret är siffran 10-15 %! Därför är tidig kartläggning och tidigt insatta åtgärder av avgörande betydelse för individens utveckling och senare tillgång till fler utbildningsvägar och intressanta yrkesval.

Föreläsningen ger dig som åhörare ökad kännedom om:

  • Teorier om dyslexi
  • Olika typer av dyslexi
  • Utredningar: När och Hur?

Föreläsning 2
Föreläsningar inom spel- och spelberoende såväl som datorspelsberoende ungdomar vänder sig till alla grupper: elever, skolpersonal, föräldrar, och övriga intresserade.

Föreläsningen ger Dig som åhörare ökad kännedom om:

  • Teorier om vad ett spelberoende är och hur det utvecklas
  • Hur hjärnans belöningssystem tilltalas genom spelens konstruktion
  • Riskgrupper
  • Anhöriga och de olika faser som dessa går igenom som närstående
  • Behandlingar

För arbetsgivare börjar problemet med spelberoende anställda bli tydligt. Genom studier vet man att spelandet oftast äger rum just under arbetstid och därmed har många gånger också flera timmar redan innan speltillfället, såväl energimässigt som tankemässigt, tagits i anspråk från arbetsgivaren. Tilläggsproblematik som arbetsgivaren har att hantera kan t.ex. vara önskemål om förskott på lönen eller hög sjukfrånvaro vilka kan vara några indikatorer på att den anställde har problem relaterade till spel.

Varje föreläsning läggs upp i samråd med beställaren för att passa målgruppen bäst i fråga om innehåll och tidsomfattning. Kontakta Logopeditjänst för ytterligare detaljer kring utformningen av Er föreläsning.

Välkomna med Er förfrågan!